خود رأی، در خطا و اشتباه فرو می افتد . [امام علی علیه السلام]