با برادریِ خدایی است که [درخت] برادری به بار می نشیند . [امام علی علیه السلام]