اساس دانش نرمش و اساس نادانی درشتی است . [امام علی علیه السلام]