فراخ سینگى و بردبارى دست‏افزار سرورى است و سالارى . [نهج البلاغه]