سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دانش سه گونه است: کتابی گویا و سنّتی دیرینه و«نمی دانم»[=اقراربه نادانی] . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]