بسا شیفته دلداده بدان که نام نیکش بر زبانها افتاده [نهج البلاغه]