بخل، دشمنی به بار می آورد . [امام علی علیه السلام]