سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
ستودن بیش از سزیدن ، چاپلوسى کردن است ، و کمتر از آنچه باید درماندگى است یا رشک بردن . [نهج البلاغه]