سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دانش دو گونه است : در طبیعت سرشته ، و به گوش هشته ، و به گوش هشته سود ندهد اگر در طبیعت سرشته نبود . [نهج البلاغه]