با درد خود بساز چندانکه با تو بسازد . [نهج البلاغه]