آن را که نزدیک واگذارد ، یارى دور را به دست آرد . [نهج البلاغه]