سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی . [از سفارشهای خضر به موسی علیه السلام]