ریاست علمی، شریف ترین ریاست است [امام علی علیه السلام]